Atomy Maxsite - DEMO ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://localhost.com/atomy2 Fri, 23 Nov 2012 00:39:00 ทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา http://localhost.com/atomy2/?name=news&file=readnews&id=5 http://localhost.com/atomy2/icon/news_1310842320.jpg ครู นักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ถวายสังฑทาน บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดวัดบ้านผือ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
1310842320
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ http://localhost.com/atomy2/?name=news&file=readnews&id=4 http://localhost.com/atomy2/icon/news_1310216972.jpg โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง โรงเรียนบ้านโคกข่า และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจานโนนสูง
1310216972
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://localhost.com/atomy2/?name=news&file=readnews&id=3 http://localhost.com/atomy2/icon/news_1310038120.jpg กองลูกเสือโรงเรียนสามัญ โรงเรียนบ้านผือได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 1310038120 รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. 3 ก.ค.2554 http://localhost.com/atomy2/?name=news&file=readnews&id=2 http://localhost.com/atomy2/icon/news_1309601125.jpg การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้น  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งประเทศรวม 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 375 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน  โรงเรียนจัดการรณรงค์ขั้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 1309601125 วันต่อต้านยาเสพติด 2554 http://localhost.com/atomy2/?name=news&file=readnews&id=1 http://localhost.com/atomy2/icon/news_1309600387.jpg ประเทศไทย  ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531เป็นต้นมา 1309600387