ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒิชัย ลิมปิทีปราการ
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
หน้าที่หลัก :บริหารสาธารณสุข
ที่อยู่ :สสอ.โขงเจียม
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com